तपाईको सुखमा साथ दु:खमा हात !

BEERSHEBA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD.

बेर्शेवा बहुउद्देशीय सहकारी सँस्था लि.

वचत

  १. आवाधिक(मुद्दति) बचत
 • १ बर्षे – ११ प्रतिशत (३ महिनामा ब्याज भुक्तानि)
 • २ बर्षे – १२ प्रतिशत (३ महिनामा ब्याज भुक्तानि)
  २. जेष्ठ नागरीक बचत
 • – हाललाई स्थगीत गरिएको छ ।
  ३. घरदैलो बचत ( दैनिक, साप्ताहिक, मासिक)
 • – ४ प्रतिशत
  ४. सीता बचत –
 • ११ प्रतिशत
  ५. आवाधिक दैनिक बचत
 • ३ महिना – ६ प्रतिशत, ६ महिना – ८ प्रतिशत, १२ महिना – ९ प्रतिशत,
 • २४ महिना – १० प्रतिशत र ३६ महिना – ११ प्रतिशत
  ६. आवाधिक मासीक (शेयर सदस्य) बचत ३६ महिना
 • – ११ प्रतिशत
  ७. बिषेश बचत
 • – न्यूनतम रु २,०००।– न्यूनतम मौज्दातमा – ५.०० प्रतिशत
 • – न्यूनतम रु २,००,०००।– न्यूनतम मौज्दातमा – ८ प्रतिशत (आपसी संझौता अनुसार)
  ८. बाल खुत्रुके बचत–
 • १३ प्रतिशत
  ९. गृहीणी बचत
 • – ४२ महिना सम्म जम्मा गरे पछि ४३ औ महिनामा ५० महिना बराबरको रकम भूक्तानि हुने किस्ता
  १०. कल्याणकारी बचत
 • – १३ प्रतिशत
  ११.अक्षयकोष बचत
 • – १३ प्रतिशत