तपाईको सुखमा साथ दु:खमा हात !

BEERSHEBA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD.

बेर्शेवा बहुउद्देशीय सहकारी सँस्था लि.

बिभिन्न कर्चाहरूको ब्यबस्था

-ब्यबारिक तथा व्यक्तिगत कर्जा

-कृषि कर्जा

-शैक्षिक कर्जा

-आवास कर्जा

-लखु कर्जा

-हायर तथा पर्चेज कर्जा

-आवाधिक कर्जा

-आकस्मिक कर्जा

-जेष्ठ नागरिक कर्जा

-बाल खुत्रुके कर्जा