तपाईको सुखमा साथ दु:खमा हात !

BEERSHEBA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD.

बेर्शेवा बहुउद्देशीय सहकारी सँस्था लि.

कर्जा

१. व्यापारीक तथा व्यक्तिगत कर्जा १९%
२.लघु कर्जा २०%
३. आकस्मीक कर्जा ०%
४. महिला समूह लघु बित्त कर्जा ११%
५ . आवधिक कर्जा थप ३%
६ . आयोजना कर्जा १५%
७. आवास कर्जा १६%
८. कृषी कर्जा १५%
९. बाल खुत्रुके बचत कर्जा थप ३ %
१०. बैक ज्ञारेन्टी कर्जा १६%
११. शैक्षिक कर्जा १६%
१२. जेष्ठ नागरीक कर्जा थप ३ %
१३. अन्तर सहकारी कर्जा १६%