तपाईको सुखमा साथ दु:खमा हात !

BEERSHEBA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD.

बेर्शेवा बहुउद्देशीय सहकारी सँस्था लि.

कर्जा

१. व्यापारीक तथा व्यक्तिगत कर्जा १६%
२.लघु कर्जा १६%
३. आकस्मीक कर्जा १६%
४. महिला समूह लघु बित्त कर्जा १६%
५ . आवधिक कर्जा थप १६%
६ . आयोजना कर्जा १५%
७. आवास कर्जा १५%
८. कृषी कर्जा १५%
९. बाल खुत्रुके बचत कर्जा थप ३ %
११. शैक्षिक कर्जा १६%
१२. जेष्ठ नागरीक कर्जा थप ३ %