तपाईको सुखमा साथ दु:खमा हात !

BEERSHEBA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD.

बेर्शेवा बहुउद्देशीय सहकारी सँस्था लि.

मुद्धती बचत खाता

१ बर्षको त्रैमासिक १०% र यक्मुस्ट १०.५ %

२ बर्षको त्रैमासिक ११% र यक्मुस्ट ११.५ %

३ बर्षको त्रैमासिक १२% र यक्मुस्ट १२.५ %