तपाईको सुखमा साथ दु:खमा हात !

BEERSHEBA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD.

बेर्शेवा बहुउद्देशीय सहकारी सँस्था लि.

मुद्धती बचत खाता

१ बर्षको त्रैमासिक ७% र यक्मुस्ट ७.५ %

२ बर्षको त्रैमासिक ८% र यक्मुस्ट ८.५ %

३ बर्षको त्रैमासिक ९% र यक्मुस्ट ९.५ %