तपाईको सुखमा साथ दु:खमा हात !

BEERSHEBA MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD.

बेर्शेवा बहुउद्देशीय सहकारी सँस्था लि.

कार्यलय

टेलिफोन: 015233445, 015233439<

र्इमेल : savingbeersheba@gmail.com

मोबाइल: 98511-39917

वेबसाइट : www.beersheba.com.np